Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5752105
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5100666
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3350071
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3163363
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3133559
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2673133
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620238
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2415324